Inverkan på markbaserade elektriska system
Men elektriska system menas system, gjorda av människor, vilka leder elektricitet. Det kan vara elkraftsystem, el-kabelnätverk, men även nätverk av gas/olje-pipelines vilka har elektriska korrosionsskyddsystem.

Elektriska fält induceras i ledare när jordens magnetfält på jordytan varierar. Källan till jordmagnetiska fältets variation är strömmar i magnetosfären, jonosfären och i jorden. Elektriska fältets storlek beror på jordmagnetiska störningnens storlek (orsakad av solstormen), hastigheten i variationen och jordens resistivitet. Dessa elektriska fält kan sedan driva jordmagnetiskt inducerade strömmar (GIC = Geomagnetically Induced Currents) i elektriska system såsom kraftsystem och skapa stora problem.

Exempel på tillfällen av problem Forskningsprojekt Websidor om kraftsystemproblem